De HRM Quickscan

Het menselijk kapitaal is het meest kostbare en cruciale bezit van uw organisatie. Daar bent u natuurlijk zuinig op. Ook wilt u snel goede kandidaten kunnen aantrekken als het nodig is. Gedegen HRM-beleid is daarvoor noodzakelijk.1. Zijn HRM processen vastgelegd?
2. Bevat het personeelsdossier meer dan 8 van onderstaande punten?
☐ Kopie ID-bewijs
☐ Sollicitatiebrief en CV
☐ Rijbewijs (optie)
☐ Werkvergunning (optie)
☐ Ondertekende arbeidsovereenkomst(en) - aaneensluitend
☐ Ondertekende mutaties op de arbeidsovereenkomst
☐ Ondertekende loonbelastingverklaring
☐ Correspondentie salarisaanpassingen (optie)
☐ Afstandsverklaring pensioen (indien van toepassing)
☐ Afstandsverklaring WIA-regelingen (indien van toepassing)
☐ Ondertekend deelnameformulier spaarloon / levensloop (indien van toepassing)
☐ Ondertekende overeenkomst telefoon, leaseauto, sleutels e.o. (indien van toepassing)
☐ Individuele studieovereenkomst (indien van toepassing)
☐ Beoordeling einde proeftijd
☐ Ondertekende functionerings- en beoordelingsformulieren
☐ Ondertekende gespreksverslagen (onvoldoende) functioneren
☐ Ondertekend opleidingsplan
☐ Waarschuwingen en sancties
☐ Kopieën van diploma's en getuigschriften
☐ Verzuimdossier
☐ Personeelsdossier niet aanwezig
3. Zijn er functieprofielen opgesteld?
4. Zijn de arbeidsvoorwaarden inzichtelijk voor alle medewerkers?
5. Zijn doorgroeimogelijkheden inzichtelijk?

6. Zijn de vacatures inzichtelijk?
7. Is er een Werving & Selectieprocedure?
8. Zijn er functieprofielen / kandidaatprofielen beschikbaar van de te werven medewerkers?
9. Zijn er afspraken met wervingskanalen?
10. Verloopt de correspondentie met kandidaten gestructureerd?

11. Is op de 1e dag van indiensttreding de arbeidsovereenkomst getekend?
12. Is op de 1e dag van indiensttreding een werkplek ingericht en werkbaar?
13. Wordt er gewerkt met een inwerkplan?
14. Wordt de medewerker geinformeerd over de interne organisatie, gedrags- en huisregels?
15. Wordt een einde proeftijdgesprek gevoerd en vastgelegd?

16. Zijn er beoordelingsformulieren?
17. Worden de functionerings- en beoordelingsgesprekken op vaststaande momenten in het jaar gevoerd?
18. Worden de gemaakte conclusies en afspraken bewaakt?
19. Worden deze gesprekken gebruikt om goed functionerende medewerkers te begeleiden om hun capaciteiten beter te benutten en verder te ontwikkelen?
20. Wordt bij slechte functionering een dossier opgebouwd (incl. waarschuwingen en sanctie-brieven?)

21. Heeft u een kopie van het ID-bewijs van uw medewerkers dat geldig was op de dag van indiensttreding?
22. Heeft u van alle medewerkers een ingevuld en ondertekend 'model opgaaf loonheffingen' of een soortgelijk document?
23. Is bij u bekend dat u voor verschillende groepen medewerkers of voor bepaalde kosten die u maakt, gebruik kunt maken van afdrachtverminderingen op de aangifte loonheffingen (zoals afdrachtvermindering onderwijs of afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk)?
24. Maakt u gebruik van de werkkostenregeling?
25. Worden pensioennota’s gecontroleerd op juistheid en volledigheid?

26. Worden de kennis en vaardigheden van medewerkers op peil gehouden door het aanbieden van training- en opleidingsmogelijkheden?
27. Worden medewerkers aan het bedrijf gebonden door het bieden van voldoende uitdaging en ontplooiingsmogelijkheden?
28. Wordt er jaarlijks 1 of meerdere keren per jaar een opleidings- of ontwikkelgesprek gevoerd?
29. Worden de gemaakte conclusies en afspraken bewaakt?
30. Leveren trainingen het resultaat dat voor ogen was?

31. Heeft u een arbo- en verzuimbeleid?
32. Is het verzuimpercentage lager dan 4%?
33. Zijn de verzuimkosten inzichtelijk? (interventies, verzekeringen, afwezigheid)
34. Wordt er een registratiesysteem gebruikt om de acties vanuit de WvP te volgen?
35. Heeft u voldoende middelen en ondersteuning bij het re-integreren van zieke medewerkers?

36. Zijn er cijfers van het verloop inzichtelijk?
37. Worden er exitgesprekken gevoerd met medewerkers die uit dienst gaan?
38. Wordt de organisatie gestructureerd op de hoogte gebracht van de uitdiensttreder?
39. Worden de bedrijfseigendommen in bruikleen uiterlijk de laatste werkdag geretourneerd?
40. Is in 1 oogopslag inzichtelijk wat de te verrekenen posten zijn (vakantiedagen, overuren, studieschuld, boetes etc)?